Farbenkreis


… siehe speziell unter => Goethes Farbenkreis