Batschnass als hessischer Dialekt


Hanauer Gegend


Übersetzung


Tropfnass, klatschnass: „Kerrle, du bist ja batschnass, bass uff, dass de der nett de Dood holst“.

Quelle: www.derngem.de