R 🔍

Batschnass als hessischer Dialekt


Hanauer Gegend


Übersetzung


Tropfnass, klatschnass: „Kerrle, du bist ja batschnass, bass uff, dass de der nett de Dood holst“. [B]