Rhetos Lernlexikon
Lernwerkstatt Aachen GbR
Mathematik | Physik | Chemie


Bildbeschreibung und Urheberrecht

Ableitung der einfachen a hoch x Funktion


a^x abgeleitet gibt a^x·ln(a)

© Lernwerkstatt Aachen GbR, 2010-2021